t.b.v. CRM en offertes 

PRIVACYVERKLARING Meinders Catering B.V

Meinders Catering B.V., gevestigd aan Sloterweg 350, 1171 VJ Badhoevedorp-Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Sloterweg 350, 1171 VJ Badhoevedorp-Amsterdam
T: +31 20 5110002
I: www.meinderscatering.nl

Functionaris Gegevensbescherming

Jan Spierenburg is de Functionaris Gegevensbescherming van Meinders Catering B.V.
Hij is te bereiken via jan@meinderscatering.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Meinders Catering B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jan@meinderscatering.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Meinders Catering B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Meinders Catering B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Meinders Catering B.V.) tussen zit. Meinders Catering B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • NAW gegevens in Bake-it, verwerking orders en facturering
 • NAW gegevens in Easy Party t.b.v. CRM en offertes
 • NAW gegevens in Mailchimp t.b.v. nieuwsbrieven
 • NAW gegevens in Microsoft Office bestanden

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Meinders Catering B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met jan@meinderscatering.nl.

Meinders Catering B.V. neemt uw privacy serieus en neemt zowel fysieke als technische voorzorgsmaatregelen om uw privacy te beschermen.
Meinders Catering B.V. heeft de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Toegangs- en algemene beveiliging tot netwerken en netwerkdiensten
 • Wachtwoordbeleid
 • Fysieke toegangsbeveiliging servers
 • Anti-virus en anti-spambeveiliging
 • Back-up van data
 • Beperkingen voor het installeren van software

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Meinders Catering B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Meinders Catering B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Meinders Catering B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jan@meinderscatering.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Meinders Catering B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hard copy

Deze privacyverklaring is van onze website te downloaden als PDF bestand. Als u een hard copy wil ontvangen dan kunt u een daartoe strekkend verzoek doen aan jan@meinderscatering.nl

 

Badhoevedorp, mei 2018