Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • “opdrachtgever”: degene die aan Meinders Catering B.V. de opdracht verstrekt tot het organiseren van evenementen, feesten, borrels, recepties dan wel degene die opdracht verstrekt aan Meinders Catering B.V. tot het leveren van het banqueting en/of grab & go assortiment dan wel levensmiddelen in de meest ruime zin, waaronder, echter niet beperkt tot, het leveren van maaltijden, wijn, delicatessen, (non)alcoholische dranken, zuivel, fruit, brood, groenten e.d. (hierna: de Diensten) dan wel aan Meinders Catering B.V. verzoekt ter zake een offerte c.q. prijsopgave uit te brengen.
  • overeenkomst”: de overeenkomst waarbij Meinders Catering B.V. zich jegens de opdrachtgever verbindt te harer behoeve één of meer Diensten te verzorgen op het aangegeven tijdstip en de afgesproken locatie tegen de afgesproken prijs.
  • hulppersoon”: degene die zich individueel of in groepsverband heeft verbonden deel te nemen aan of een bijdrage te leveren aan de activiteiten.
  • bestelling”: een opdracht tot levering van producten middels digitaal bestelplatform, mail, webshop of telefonisch van een vooraf bepaald assortiment en prijs waarvoor niet per definitie een bevestiging door Meinders Catering B.V. wordt verzonden aan opdrachtgever.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere tussen de opdrachtgever en Meinders Catering B.V. gesloten overeenkomst van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn alleen bindend tussen partijen indien zij expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Alle aanbiedingen en/of offertes door Meinders Catering B.V., in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.5 Alle aanbiedingen en/of offertes door Meinders Catering B.V. gelden exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.6 Meinders Catering B.V. is gerechtigd de overeengekomen prijs van nog te leveren Diensten en goederen in de meest ruime zin te verhogen indien na een offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst de kosten van de grondstoffen en/of bij derden in te kopen diensten, en/of van overheidswege een verhoging hebben ondergaan. Daarnaast is Meinders Catering B.V. gerechtigd de overeengekomen prijzen van de nog te leveren Diensten en goederen in de meest ruime zin te verhogen indien het spoedeisend karakter van de overeenkomst dusdanig is dat dit additionele kosten voor Meinders Catering B.V. met zich meebrengt. Levering binnen 3 uur wordt geacht een opdracht met spoedeisend karakter te zijn danwel binnen 24 uur, indien het de organisatie van evenementen, feesten, borrels, recepties, e.d. betreft.

2.7 Indien Meinders Catering B.V. in het kader van de overeenkomst additionele kosten maakt omdat de overeenkomst een spoedeisend karakter heeft, zal Meinders Catering B.V. bedoelde kosten integraal doorbelasten.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst en bestelling

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Meinders Catering B.V. aan de opdrachtgever zijn vrijblijvend.

3.2 Een overeenkomst komt tussen partijen tot stand zodra de bevestiging van de opdrachtgever van de offerte c.q. de aanbieding door Meinders Catering B.V. schriftelijk is aanvaard.

3.3 Na ontvangst van de schriftelijk door Meinders Catering B.V. vastgelegde overeenkomst zorgt de opdrachtgever ervoor dat Meinders Catering B.V. binnen 7 dagen na dagtekening in het bezit komt van een door haar of namens haar ondertekend exemplaar van de overeenkomst, doch uiterlijk 1 dag voordat de dienst zal plaats vinden.

3.4 Meinders Catering B.V. is gerechtigd de kosten van het vervaardigen van een offerte c.q. het doen van een prijsopgave bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.5 De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig doorgeven (minimaal 1 dag voor het uitvoeren van een Dienst) van benodigde ordercodes, locatienummers of andere informatie voor het juist te kunnen verwerken van een order of facturatie.

3.6 Een bestelling wordt altijd als definitieve order verwerkt zonder terugkoppeling van Meinders Catering B.V. Voor wijzigingen en annulering is artikel 5 van toepassing.

 

Artikel 4: Vergunningen

4.1 De opdrachtgever staat ervoor in dat hij beschikt over alle in het kader van de Diensten benodigde vergunningen.

 

Artikel 5: Meerwerk, wijzigingen en annuleringen

5.1 Meinders Catering B.V. is gerechtigd de kosten van meerwerk c.q. wijzigingen in de overeenkomst bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.2 Opdrachten en bestellingen alsmede wijzigingen in opdrachten en bestellingen dienen uiterlijk 48 uur voor de dag van levering schriftelijk te worden doorgegeven. Bestellingen en wijzigingen in bestelling voor belegd brood dienen uiterlijk 24 uur voor de dag van levering schriftelijk te worden doorgegeven.

5.3 Indien wijzigingen korter dan de termijnen in artikel 5.2 worden doorgegeven is Meinders Catering B.V. gerechtigd de oorspronkelijke bestelling volledig door te belasten. Indien de wijziging leidt tot meerkosten zullen deze worden doorbelast.

5.4. Indien een opdracht of bestelling binnen 48 uur voor de dag van levering wordt geannuleerd wordt de bestelling volledig in rekening gebracht (zie ook artikel 7.2). Voor de annulering van een belegd brood bestelling geldt de termijn van 24 uur voor de dag van levering.

 

Artikel 6: Diensten

6.1 De opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de prestaties van Meinders Catering B.V.

6.2 De Opdrachtgever zal bevorderen dat alle benodigde goederen, indien overeengekomen met – eventueel – ondersteunend personeel en alle andere zaken die voor de Diensten benodigd zijn op een door Meinders Catering B.V. aangegeven dag en tijdstip gereed staan.

6.3 De opdrachtgever draagt zorg voor:
a. de aanwezigheid van een deugdelijke locatie/ ruimte, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat Meinders Catering B.V. een locatie/ruimte voorstelt.
b. voldoende beveiligde en geaarde stroomvoorzieningen indien nodig;
c. al hetgeen voor de uitvoering van de levering van de Diensten benodigd is, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat Meinders Catering B.V. daarvoor zorgdraagt.

6.4 De opdrachtgever betaalt voor elke levering een vergoeding voor de transportkosten ongeacht de grootte van de opdracht of bestelling.

6.5 Levering vindt plaats binnen een tijdsvenster van minimaal 2 uur voor het afgesproken tijdstip van levering.

6.6 Voor de levering van opdrachten en bestellingen wordt een vergoeding berekend. De hoogte is afhankelijk van de locatie waar de levering plaats vindt.

6.7 De opdrachtgever zorgt voor de juiste contactgegevens (naam en telefoonnummer contactpersoon ter plekke t.b.v. leveringen).

 

Artikel 7: Betaling

7.1 De opdrachtgever dient de facturen van Meinders Catering B.V. danwel hetgeen zij uit hoofde van ontbinding zoals omschreven in artikel 2.7 aan Meinders Catering B.V. verschuldigd is binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur integraal te voldoen zonder dat een beroep op verrekening kan worden gedaan.

7.2 De opdrachtgever is eveneens het volledige factuurbedrag verschuldigd ingeval niet geleverd wordt vanwege een niet-tijdige afzegging aan de zijde van de opdrachtgever, dat wil zeggen 48 uur voor levering van de Diensten. In het geval van een tijdige afzegging van de opdracht is de opdrachtgever in ieder geval de reeds gemaakte kosten verschuldigd.

7.3 De opdrachtgever is in het geval als bedoeld in 10.4 niet gerechtigd de verschuldigdheid van het overeengekomen honorarium te verrekenen of anderszins niet te betalen.

7.4 Bij gebreke van tijdige betaling verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, waarna de opdrachtgever de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd is over het volledige factuurbedrag. De opdrachtgever is tevens alle buitengerechtelijke kosten voor invordering verschuldigd. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, onverminderd het recht om de reële kosten te vorderen, indien deze hoger zijn.

7.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde kosten, dan van de verschuldigde rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.6 Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, is iedere opdrachtgever afzonderlijk jegens Meinders Catering B.V. hoofdelijk voor het geheel van de verschuldigde bedragen aansprakelijk.

7.7 De opdrachtgever is zonder toestemming van Meinders Catering B.V. niet bevoegd rechtstreeks betalingen te verrichten aan de door Meinders Catering B.V. ingeschakelde derden, indien er voor zover rechtstreekse betaling plaatsvindt, is de opdrachtgever in geen geval rechtsgeldig jegens Meinders Catering B.V. gekweten.

7.8 De opdrachtgever is eveneens het overeengekomen bedrag verschuldigd ingeval een klacht, als bedoeld in artikel 10, onredelijk laat wordt ingediend alsmede goederen te laat retour worden gestuurd.

 

Aanvullende artikelen inzake webshop orders/bestellingen

7.9 De bestelling via de webshop van Meinders Catering B.V. dient bij opdracht volledig te zijn voldaan anders wordt de bestelling niet uitgevoerd.

7.10 Wijzigingen dienen te worden doorgegeven aan de Servicedesk van Meinders Catering B.V. via servicedesk@meinderscatering.nl. Op alle wijzigingen en annuleringen is artikel 5 van toepassing.

7.11 Alle bestellingen via de webshop worden na aflevering gefactureerd. Eventuele wijzigingen die tijdig worden doorgegeven, worden verrekend.

7.12 Indien er sprake is van emballage wordt hiervoor een bedrag voor in rekening gebracht. Dit bedrag wordt geretourneerd bij het inleveren van de emballage. Indien Meinders Catering B.V. de emballage komt ophalen zal hiervoor de transportvergoeding in rekening worden gebracht.

7.13 Indien de eindfactuur hoger is dan de waarde van de bestelling dient het verschil per ommegaande, doch uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum te worden betaald aan Meinders Catering B.V. In geval van restitutie zal het bedrag binnen dezelfde termijn worden geretourneerd.

 

Artikel 8: Tekortkoming/overmacht

8.1 Iedere tekortkoming van de zijde van de opdrachtgever geeft Meinders Catering B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

8.2 Indien de levering van de Diensten door overmacht niet op de overeengekomen plaats en tijd kan plaatsvinden, zal Meinders Catering B.V. zo spoedig mogelijk daarvan aan de opdrachtgever melding doen en bevorderen dat de levering van de Diensten elders doorgang vindt, tenzij de opdrachtgever tijdig, dat wil zeggen minimaal 48 uur vóór de geplande levering van de Diensten, aan Meinders Catering B.V. laat weten daarop geen prijs te stellen.

8.3 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
a. gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, generieke overheidsverboden en vordering zoals gedefinieerd in de tekst van het Verbond van Verzekeraars bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nr. 136/ 1981;
b. ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid van de opdrachtgever;
c. het niet of niet tijdig voldoen aan verplichtingen door degenen van wie Meinders Catering B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is.

 

Artikel 9: Ontbinding

9.1 De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat zij betaling van de overeengekomen prijs kan weigeren danwel terugbetaling kan verlangen van het door de opdrachtgever reeds betaalde bedrag.

9.2 Meinders Catering B.V. is te allen tijde gerechtigd in geval van overmacht als omschreven in artikel 8 de overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 In geen geval is Meinders Catering B.V., behoudens opzet danwel daaraan grenzende grove schuld, aansprakelijk voor de uit overmacht c.q. toerekenbare tekortkoming voortvloeiende schade.

10.2 Meinders Catering B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van geldige vergunningen en documenten van welke aard dan ook van door haar ingeschakelde derden.

10.3 Meinders Catering B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door haar ingeschakelde derden aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever uitgenodigd publiek, behoudens indien en voor zover de eventueel door Meinders Catering B.V. afgesloten verzekering tot uitkering komt; alsdan zal het bedrag van de aansprakelijkheid van Meinders Catering B.V. beperkt zijn tot het bedrag dat onder voornoemde verzekering tot uitkering komt.

10.4 Meinders Catering B.V. is niet aansprakelijk voor mogelijke tekortkomingen, van welke aard dan ook, echter met name indien er sprake is van te late leveringen, indien de overeenkomst een spoedeisend karakter draagt. Partijen kunnen in redelijkheid schriftelijk nader overeenkomen wanneer een overeenkomst een spoedeisend karakter draagt, naast het gestelde in 2.6.

10.5 Iedere schade die door de opdrachtgever, door haar ingeschakelde derden danwel door het publiek wordt toegebracht aan Meinders Catering B.V., het ondersteunend personeel en/of de zaken die in het kader van de activiteit worden gebruikt, komt voor rekening van de opdrachtgever.

10.6 De opdrachtgever vrijwaart Meinders Catering B.V. voor alle aanspraken van derden voor zover deze voorvloeien uit handelingen van de opdrachtgever, door haar ingeschakelde derden en/of het publiek.

 

Artikel 11: Klachtenprocedure

11.1 Klachten betreffende geleverde diensten en/of goederen dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur na levering van de Diensten schriftelijk te worden ingediend bij Meinders Catering B.V.

11.2 In ieder geval is als laat aan te merken nadat de geleverde diensten en/of goederen afgenomen en/of verbruikt zijn, alsdan worden de klachten niet in behandeling genomen.

11.3 Naar aanleiding van een gegronde klacht dienen de goederen voor zover mogelijk ongebruikt en zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur retour afzender te worden gestuurd.

 

Artikel 12: Geschillen

12.1 Op de overeenkomst tussen Meinders Catering B.V. en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen Meinders Catering B.V. en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 34207925

 

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en onze nieuwste foodmagazines. Afmelden kan via de link in de nieuwsbrief zelf.

Onze merken

BloemCool

Algemene voorwaarden